Landbrug

Landbruget består af ca. 1.250 ha agerjord, hvoraf vi ejer de 147 ha og forpagter ca. 1.100 ha. Vi producerer alm. salgsafgrøder til fremavl og foder til eget hønseri. Vi dyrker hvede, byg, havre, hybridrug, raps, og rajgræs. Landbruget drives hovedsageligt pløjefriefrit, og vi forsøger så vidt muligt at køre reduceret jordbehandling. Denne dyrkningsmetode har været prakticeret på ejendommen i mange år og har resulteret i høje udbytter og gode kvaliteter. 

Vi kører pløjefri dyrkning, da vi hurtigere og billigere kan bearbejde arealerne. Dertil får vi nogle mere jævne marker, og jordstrukturen forbedres. Vi har ingen pløjesål, som forhindrer vand eller rødder i at trænge ned. Vi har ikke store problemer med køreskader, da jorden har en større bæreevne, ligesom den bedre kan optage vandet.

Afgrøderne såes med GPS-styring, og vi får dermed mindst muligt overlapning, samt bedst mulig udnyttelse af maskinerne. Rapsen sås efter Strip-Till konceptet med vores Horsch Focus. Med den harver vi i 30 cm dybde, placerer gødning i rette dybde og sår. Alt i samme rille og arbejdsgang. Til rapsen kører vi kun med hver anden række såskær og har en afstand på 34 cm. Til kornafgrøderne er afstanden 17 cm, og gødningen kan placeres mellem hver anden sårække. 

Alle afgrøder behandles med respekt for kvalitet og køres straks efter høst til foderstoffen eller behandles på eget anlæg. Hveden og bygen til hønsene fyldes i en gastæt silo, så foderet ikke kommer i kontakt med smitte under oplagringstiden.


Efter høst gødes markerne med eget husdyrgødning fra vores hønseri, indkøbt handelsgødning, biogasgylle eller svinegylle fra tilhørende forpagtninger. Hønsemøget leveres til biogasanlæg til energiudvending, for dernæst at få en mere bæredygtig gødningstype i form af biogasgylle. Gyllen kører vi selv med egne vogne, og mest muligt nedfældes for at mindske fordampning og øge udnyttelsen.

Landbruget tilføres meget husdyrgødning, hvilket er organisk materiale. Det indeholder mange gode nærringsstoffer, som planterne kan optage. Dertil giver det en god jordstruktur, da vi fører minealer tilbage til markerne, som vi tidligere har fjernet ved høsten. Derved forbedrer vi humuslaget og forbedrer frugtbarheden i jorden.  

Markbruget fungerer ligeledes som spisekammer for vores store vildtbestand. Her findes fasaner, ænder, agerhøns, råvildt, sikavildt, harer, grævlinge og ræve.